Rehabilitacja 25+

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej współfinansowany ze środków PFRON

realizowany w ramach umowy nr R25/000011/11/D.

W dniu 2 kwietnia 2020 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął nowe zasady realizacji i rozliczania umów zadań zlecanych organizacjom pozarządowym. W związku z wprowadzonym w marcu br. stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19 wprowadzono możliwość prowadzenia zajęć i rozliczania godzin wsparcia zrealizowanych w sposób zdalny w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Czas trwania projektu:

od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Forma wsparcia:

Pierwsza forma wsparcia to zajęcia terapeutyczne, które mają na celu usprawniać, wzmacniać i rozwijać słabe i mocne strony beneficjenta. Zajęcia pozwolą na utrzymanie dotychczas nabytych i wypracowanych umiejętności życiowych zarówno poprzez pracę w grupie rówieśniczej, jak i zindywidualizowany proces terapeutyczny. Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej, jak i w terenie w formie zajęć wyjazdowych. Dla jednego beneficenta ostatecznego przewidziano minimum 98 godzin w miesiącu. 1176 godzin w ciągu całego projektu.

Druga forma wsparcia to zajęcia indywidualne rehabilitacyjne fizjoterapeuty z beneficjentami ostatecznymi projektu, przy zastosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych oraz specjalistycznego sprzętu. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z Indywidualnym Planem Działania przygotowanym dla każdego beneficjenta. W ciągu jednego tygodnia beneficent ostateczny otrzyma 2 godziny tej formy wsparcia. Zajęcia prowadzone będą w przeznaczonej na potrzeby projektu sali. W ciągu trwania projektu każdy beneficjent ostateczny otrzyma 24 godziny wsparcia rehabilitacyjnego.

Harmonogram wsparcia:

Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych są świadczone w sposób ciągły i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 przez cały okres realizacji projektu planu wsparcia. W razie potrzeby zajęcia odbywać się będą w innych godzinach.

Zasady rekrutacji:

Beneficjentami projektu są absolwenci ORW w Szklanej w wieku 24 roku życia, zamieszkujący powiat kartuski. Osoby te posiadają aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane przez powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Aktualności:

Pierwszy etap projektu trwa od 01.09.2019r. do 31.08.2020 roku. W roku 2019/2020 z projektu skorzysta 3 absolwentów ORW w Szklanej.