Rehabilitacja 25+

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”
w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej współfinansowany ze środków PFRON  realizowany w ramach umowy nr R25/000017/11/D

Czas trwania projektu:

od 01.09.2020 r. do 31.08.2021r.

Forma wsparcia:

Pierwsza forma wsparcia to zajęcia terapeutyczne, które mają na celu usprawniać, wzmacniać i rozwijać słabe i mocne strony beneficjenta. Zajęcia pozwolą na utrzymanie dotychczas nabytych i wypracowanych umiejętności życiowych zarówno poprzez pracę
w grupie rówieśniczej , jak i zindywidualizowany proces terapeutyczny. Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej, jak i w terenie w formie zajęć wyjazdowych. Dla jednego BO przewidziano minimum 98 godzin w miesiącu. 1176 godzin w ciągu całego projektu.

Druga forma wsparcia to zajęcia indywidualne rehabilitacyjne  fizjoterapeuty
z beneficjentami ostatecznymi projektu, przy zastosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych oraz specjalistycznego sprzętu.  Zajęcia będą prowadzone zgodnie
z Indywidualnym Planem Działania przygotowanym dla każdego beneficjenta. W ciągu jednego tygodnia BO otrzyma 2 godziny tej formy wsparcia. Zajęcia prowadzone będą
w przeznaczonej na potrzeby projektu sali. W ciągu trwania projektu każdy BO otrzyma 32 godziny wsparcia rehabilitacyjnego.

Harmonogram wsparcia:

Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych są świadczone w sposób ciągły i  odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 przez cały okres realizacji projektu planu wsparcia. W razie potrzeby zajęcia odbywać się będą w innych godzinach.

 

Zasady rekrutacji:

Beneficjentami projektu są absolwenci ORW w Szklane, zamieszkujący powiat kartuski. Osoby te posiadają aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane przez powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Aktualności

Etap projektu trwa od 01.09.2020r. do 31.08.2021 roku. W roku 2020/2021 z projektu skorzysta 4 absolwentów ORW w Szklanej.