Etniczna muzykoterapia

Projekt „Etniczna myzykoterapia –  organizacja zajęć muzykoterapii dla wychowa ków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej” współfinansowany ze środków Powiatu Kartuskiego

realizowany w ramach umowy nr ZB.526.1.13.2024 .

Czas trwania projektu:

od 01.05.2024 r. do 15.12.2024 r.

Forma wsparcia:

Zadanie publiczne będzie polegało na przeprowadzeniu cyklu zajęć muzykoterapii etnicznej, dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. Jest to innowacyjna forma rehabilitacji, która poprzez formę zabawy, zajęć umuzykalniających oddziałują na wiele sfer i motywują do działania. Uczestnicy warsztatów poznają instrumenty etniczne z całego świata, będą mieli możliwość także gry na nich, słuchania ich dźwięku, a także zapoznania się z nimi za pomocą dotyku (różne, faktury, materiały itp.) oraz będą uczestniczyć w sesjach muzycznych czy relaksacyjnych. Nadrzędnym celem warsztatów jest kształtowanie  i pielęgnacja takich wartości jak współpraca, otwartość na innych, pomoc rówieśnicza, trening pamięci, kształtowanie poczucia rytmu, koncentracja, dyscyplina i improwizacja. Będzie to także bardzo dobra forma doskonalenia zarówno motoryki małej, jak i dużej u wychowanków. Miejscem realizacji zadania będzie Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej dysponujący odpowiednimi warunkami do przeprowadzenia tego typu zajęć. Warsztaty będą odbywały się w przestronnej, nagłośnionej auli budynku ORW, w specjalnie dobranych grupach, umożliwiających aktywne uczestnictwo w zajęciach każdego beneficjenta oraz możliwość indywidualizacji terapii. Liczba beneficjentów zadania wyniesie 65 osób – dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, zamieszkująca powiat kartuski będącymi wychowankami Ośrodka Rewalidacyjno
– Wychowawczego w Szklanej.

Harmonogram wsparcia:

Zadanie publiczne będzie polegało na przeprowadzeniu cyklu zajęć – 28 godzin zajęć muzykoterapii etnicznej. Formą rekrutacji uczestników zadania – wychowanków ośrodka – będzie poinformowanie pisemne rodziców wychowanków o udziale w realizacji zadania oraz przedstawienie jego założeń i etapów. Informacja o realizacji zadania zostanie rozpowszechniona na stronie internetowej fundacji, stronie internetowej ORW, profilu Facebookowym ORW. Ponadto informacje umieszczone zostaną przy głównym wejściu do budynku. Planuje się też publikację artykułu o realizacji zadania w „Wiadomościach Sierakowickich” oraz miesięczniku ORW „Szklana Dolina”.

Realizacja zadania zaplanowana została na okres od maja do grudnia.