Misja i wizja

Misją ORW jest:

Objęcie opieką edukacyjną i terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Stymulacja rozwoju upośledzonych funkcji.

Przysposobienie do samodzielnego
(w miarę możliwości) życia
w społeczeństwie.

Wizja:

Stworzenie dzieciom i młodzieży optymalnie korzystnych warunków
dla prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego
ze szczególnym zwróceniem uwagi
na ich indywidualne możliwości.

Włączanie do życia w społeczeństwie
w celu zmniejszenia poczucia osamotnienia, frustracji i izolacji, jakiego dzieci młodzież często doświadczają w kontaktach
ze społeczeństwem.

Uczenie dzieci młodzieży radosnej zabawy, nauczanie współżycia i współdziałania
z kolegami; poszanowanie wytworów pracy własnej i innych osób, kształtowanie uczuć sympatii, przywiązania i życzliwości.

Kształtowanie poczucia wartości własnej osoby, podnoszenie samooceny, motywowanie wychowanków
do maksymalnego wykorzystania własnych możliwości.

Zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa, spokoju. Zaspokojenie potrzeby bliskości, miłości i ciepła – przekonanie, że jest potrzebne i kochane.

Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego w opiece i wychowaniu dziecka oraz współpraca pomiędzy placówką a rodziną wychowanka.