Projekt PFRON

 

 

 

 

Projekt „Niepokonani. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
współfinansowany ze środków PFRON

realizowany w ramach umowy nr ZZO/000245/11/D
art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Czas trwania projektu: od 01.01.2017r. do 31.03.2019r.

Forma wsparcia:

Forma wsparcia polega na indywidualnych zajęciach fizjoterapeuty z beneficjentami ostatecznymi projektu, przy zastosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych oraz specjalistycznego sprzętu. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z Indywidulanym Planem Działania przygotowanym dla każdego beneficjenta. W ciągu jednego tygodnia BO otrzyma średnio 1 lub 2 sesje tej formy wsparcia. Zajęcia prowadzone będą w przeznaczonej na potrzeby projektu sali.

Harmonogram wsparcia:

Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych są świadczone w sposób ciągły i odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, przez cały okres realizacji projektu.

Zasady rekrutacji:

Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne w wieku od urodzenia do 18 roku życia, zamieszkujące powiaty: kartuski, lęborski, kościerski, wejherowski oraz bytowski. Osoby te muszą posiadać aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności nie będzie brany pod uwagę. Do projektu zakwalifikowano 25 beneficjentów w pierwszym roku realizacji, natomiast w całym okresie finansowania liczba ta wynosi 30. Z listy osób chętnych do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane te osoby, które tej pomocy najbardziej potrzebują.

Aktualności

Pierwszy etap projektu trwa od 01.01.2017 do 31.03.2018 roku.