Rehabilitacja 25+ 2021/2022

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”
w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej współfinansowany ze środków PFRON  realizowany w ramach umowy nr R25/000025/11/D z dnia 09.09.2021 r.

Czas trwania projektu:

od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Forma wsparcia:

Główną forma wsparcia są zajęcia usprawniające, wzmacniające i rozwijające słabe i mocne strony absolwenta ORW, pozwalające na utrzymanie dotychczas nabytych i wypracowanych umiejętności życiowych zarówno poprzez pracę w grupie rówieśniczej (zajęcia terapeutyczne, warsztaty) jak i zindywidualizowany proces terapeutyczny. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej jak i w terenie w formie zajęć wyjazdowych. Dla jednego BO przewidziano minimum 92h w miesiącu co daje 1104 godziny w ciągu trwania programu.
Drugą formą wsparcia także niezwykle ważną dla BO to zajęcia rehabilitacyjne indywidualne polegające na usprawnianiu dotychczas wypracowanych efektów sprawności fizycznej beneficjentów przy zastosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych oraz specjalistycznego sprzętu. W ciągu jednego tygodnia BO otrzyma 2 godziny wsparcia tej formy natomiast w ciągu trwania programu 96h wsparcia rehabilitacyjnego. Zajęcia prowadzone będą w przeznaczonej na potrzeby projektu sali.

Harmonogram wsparcia:

Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych są świadczone w sposób ciągły i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 przez cały okres realizacji projektu. W razie potrzeby zajęcia odbywać się będą w innych godzinach.

Beneficjenci:

Beneficjentami programu w roku szkolnym 2021/2022 jest 5 absolwentów, którzy w latach 2018/2019, 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021 zakończyli edukację. Są to osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez zespoły orzekające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wychowankowie zakończyli edukację w roku kalendarzowym, w którym skończą 24 lata.