Rodzice

Informacje dla rodziców

Podstawa przyjęcia dziecka do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej
  1. Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych lub grupowych);
  2. Podanie rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do ośrodka z informacją o stanie zdrowia dziecka (orzeczenie o niepełnosprawności, inne dokumenty) skierowane na adres placówki.