Sukces jest w nas

Projekt „Sukces jest w nas – rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej” współfinansowany ze środków PFRON

realizowany w ramach umowy nr ZZO/000400/11/D art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czas trwania projektu:

od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

Forma wsparcia:

Forma wsparcia polega na indywidualnych zajęciach fizjoterapeuty z beneficjentami ostatecznymi projektu, przy zastosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych oraz specjalistycznego sprzętu. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z Indywidulanym Planem Działania przygotowanym dla każdego beneficjenta. W ciągu jednego tygodnia BO otrzyma średnio 1 lub 2 sesje tej formy wsparcia. Zajęcia prowadzone będą w przeznaczonej na potrzeby projektu sali.

Harmonogram wsparcia:

Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych są świadczone w sposób ciągły i odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, przez cały okres realizacji projektu.

Zasady rekrutacji:

Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne w wieku od urodzenia do 18 roku życia, zamieszkujące powiaty: kartuski, lęborski, kościerski, wejherowski oraz bytowski. Osoby te muszą posiadać aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności nie będzie brany pod uwagę. Do projektu zakwalifikowano 25 beneficjentów w pierwszym roku realizacji, natomiast w całym okresie finansowania liczba ta wynosi 33. Z listy osób chętnych do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane te osoby, które tej pomocy najbardziej potrzebują.

Aktualności:

Pierwszy etap projektu trwa od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.

Drugi etap projektu trwa od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.