Zajęcia

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
dla naszych wychowanków
  • dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem
  • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne oraz rewalidacyjno-wychowawcze
  • starannie dobrane metody i techniki pracy
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
w szerokim zakresie
  • dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i umysłową, autyzmem, zaburzeniami zachowania, wychowujących się w niekorzystnych warunkach środowiskowych, z wolniejszym
    i nieharmonijnym rozwojem, z uszkodzonym wzrokiem i słuchem
  • trapeuci: psychologowie, neurologopeda, logopedzi, oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci SI
  • współdzialanie z rodziną w zakresie ustalania priorytetów pomocy