Wczesne wspomaganie

Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy!

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).
Na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, przyjdź!

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej zapewnimy każdemu dziecku potrzebującemu pomocy oraz Jego rodzinie wielospecjalistyczną pomoc. Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka:

 • psychologowie,
 • neurologopeda
 • logopedzi (specjaliści wczesnej interwencji logopedycznej),
 • oligofrenopedagodzy,
 • fizjoterapeuci,
 • terapeuci SI,

którzy tworzą Zespół wczesnego wspomagania.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie pomocy dziecku i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.

Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka polega na tym, że powinno być ono podjęte jak najwcześniej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

Zajęcia w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się w doposażonych w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt gabinetach.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z niepełnosprawnością umysłową,
 • z autyzmem,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych,
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem,
 • z uszkodzonym wzrokiem,
 • z uszkodzonym słuchem.

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Niezbędnym dokumentem potrzebnym do zakwalifikowania dziecka do zajęć wczesnego wspomagania w ORW jest „opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”, wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Kolejność załatwiania spraw!

 1. Rodzic (prawny opiekun) składa w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej „opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” wraz z wnioskiem do Dyrekcji z prośbą o przyjęcie.
 2. Zespół terapeutyczny wczesnego wspomagania rozwoju umawia dziecko na diagnozę przeprowadzaną w placówce przez specjalistów: fizjoterapeutę, logopedę, psychologa.
 3. Po szczegółowej diagnozie Zespół terapeutyczny podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do programu oraz przyznanej ilości godzin (w zależności od potrzeb i możliwości dziecka).

Dokumenty do pobrania:

Regulamin pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju